• E-urząd - system Epuap
 • Biuletyn Informacji Publicznej

O Nas

Do zadań Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych należy w szczególności:

 1. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, PFRON, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością w realizacji zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. opracowanie, realizacja, analiza, monitorowanie wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 3. współpraca z innymi komórkami urzędu oraz wojewódzkimi  jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością;
 4. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie;
 5. proponowanie założeń do rocznych planów budżetowych dotyczących realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 6. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;
 7. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej;
 8. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom  działającym na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. opiniowanie wniosków ośrodków ubiegających się o uzyskanie wpisu do rejestru prowadzonego przez Wojewodę, uprawnionych do przyjmowania grup turnusowych;
 10. inicjowanie, koordynowanie i nadzór działań w zakresie organizowanych kampanii społecznych, wystaw, konferencji i innych działań podejmowanych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych;
 11. opracowywanie i przedstawienie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informacji o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 12. działania informacyjno-promocyjne dotyczące przedsięwzięć na rzecz osób z niepełnosprawnością;
 13. współpraca z Kancelarią Sejmiku, Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, pełnomocnikami ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie podejmowanych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Powyższe zadania realizowane są poprzez:

 • Biuro Realizacji Dofinansowań;
 • Wieloosobowe stanowisko pracy planowania, analiz, sprawozdawczości i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

Pracownicy Wydziału

Imię i Nazwisko Pokój Stanowisko Telefon
Maria Dreszer 22 Naczelnik Wydziału
602 766 062
56 621 25 19
Katarzyna Marcinkowska 21 starszy inspektor
571 293 071
56 621 25 73
Ewa Ślósarek 21 podinspektor 56 621 25 73
Dorota Łuczyszyn-Rudolf 21 pomoc administracyjna 56 652 18 54
Mateusz Rumiński 21 pomoc administracyjna 56 621 25 73
Krzysztof Przewoźny 12 Kierownik Biura Realizacji Dofinansowań
56 652 18 21
514 456 520
Anna Kiełbasa 14 podinspektor 56 652 18 66
515 456 511
Małgorzata Tomaszewska 14 inspektor
514 456 505
56 652 18 66
Anna Paduszek-Knasiak 14 inspektor
883 359 310
Monika Wolska 14 podinspektor 56 652 18 39

 

Adres Wydziału

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu (dawny budynek Elany), pokoje 12, 14, 21 i 22
87-100 Toruń

Sekretariat tel. 56 652 18 96
e-mail. niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl

utworzono: 2014-11-03 18:33 przez: admin
wyedytowano: 2020-02-17 08:34 przez: admin
aktywne od dnia: 2014-11-03 18:33
ilość odsłon podstrony: 11486
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje